Tan Chau - Long Xuyen (1967)

1967 Map of the Tan Chau and Long Xuyen areas